Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > STS-42 Di/F-14 > Experimenty při letu STS-42
tisk 

1. Nákladový prostor 1.1 Laboratoř Spacelab IML 1 (International Microgra- vity Laboratory 1) [ESA] 1.1.1 Lékařskobiologické experimenty 1.1.1 1 Výzkum vestibulárního ústrojí MVI (Micogravity Vestibular lnvestigations) na rotační židli [NA- SA] 1.1.1.2 Kosmické fyziologické experimenty SPE (Space Physiology Experiments) [CSA, Kanada] 1.1.1.2.1 Výzkum syndromu adaptace na beztíži SASE (Space Adaptation Syndrome Experiments) na sáňkách a s využitím optických stimulací 1.1.1.2.2 Výzkum bolesti v zádech BPA (Back Pain in Astro- nauts) 1.1.1.2.3 Měření pružnosti cév MVG (Measurement of Venous Compliance) 1.1.1.2.4 Výdaj tělesné energie během letu EES (Energy Expenditure in Spaceflight) Poziční a spontánní nystagmus (trhavé pohyby očí PSN (Positional and Spontaneus Nystagmus) 1.1.1.2.5 Dělení fází v beztíži PPE (Phase Partitioning experiment) 1.1.1.3 Duševní zatížení a výkonnost MWPE (Mental Workload and Performace Experiment) [NASA] 1.1.1.4 Zařízení pro gravitační rostlinnou fyziologii GPPF (Gravitational Plant Physiology Facility) [NASA] 1.1.1.4.1 Určení prahové gravitace pro gravitropismus ovsa [Avena sativa] GTHRES (Gravity Treshold) 1.1.1.4.2 Reakce pšenice (Triticum aestivum) na světelné dráždění a fototropismus FOTRAN (Response to Light Stimulation: Phototropic Transients) 1.1.1.5 Univerzální biologická laboratoř Biorack [ESA] 1.1.1.5.1 Působení dimetylsulfoxidu na buňky napadené virem Friendovy leukémie FRIEND (Friend Leukemia Virus Transformed Cells Exposed to Microgravity in the Presence of DMSO) [Švýcarsko] 1.1.1.5.2 Množení a výkonnost hybridomních buněk v beztíži HYBRID (Proliferation and Performance of Hybrido- ma Cells in Microgravity) [Švýcarsko] 1.1.1.5.3 Dynamika buněčných kultur CULTURE (Dynamic Cell Culture System) [Švýcarsko] 1.1.1.5.4 Tvorba chrupavky v kulturách myší kostní dřeně CELLS (Chondrogenesis in Micromass Gultures of Mouse Limb Mesenchyme Exposed to Microgravity) [USA] 1.1.1.5.5 Vliv mikrogravitace na mineralizaci myší kostní tkáně BONES (Effects of Microgravity and Mechani cal Stimulation on the in-vitro Míneralization and Resorption of Fetal Mouse Bones) [Nizozemí] 1.1.1.5.6 Vliv mikrogravitace na oplodnění a vývoj žabích vajíček EGGS (Why Microgravity Might lnterfere with Amphibian Egg Fertilization and the Role of Gravity in Determination of the Dorsal/Ventral Axis in Developing Amphibian Embryos) [Nizozemí] 1.1.1.5.7 Vliv faktorů kosmického letu na vývoj zárodků mušky octomilky FLY (Effect of the Space Envi- ronment on the Development of Drosophila melano- gaster) [Španělsko] 1.1.1.5.8 Genetická a molekulární dozimetrie energetických těžkých iontů RADIAT (Genetic and Molecular Dosi- metry of HZE Radiation) [USA] 1.1.1.5.9 Dozimetrické mapování uvnitř Bioracku DOSIMTR (Dosimetric Mapping Inside Biorack) [Německo] 1.1.1.5.10 Embryogeneze a organogeneze u pakobylky indické za kosmického letu MOROSUS (Embryoganesis and Organogenesis of Carusius morosus under Spa- ceflight Conditions) [Německo] 1.1.1.5.11 Chování nebuněčné houby slizovky SLIME (Gravity Related Behavior of the Acellular Slime Mold Phy- sarum Polycephalum) [Německo] 1.1.1.5.12 Mikrogravitační vlivy na chování chromozómů kvasnic Saccharomyces cerevisiae YEAST (Microgra- vitational Effects on Chromosome Behavior) [Itá- lie] 1.1.1.5.13 Vývoj baktérie Bacillus subtilis v beztíži SPORES (Growth and Sporulation in Bacillus subtilis under Microgravity) [Německo] 1.1.1.5.14 Studium průniku antibiotik do bakteriálních buněk v beztíži ANTIBIO (Studies in Penetration of Antibiotics in Bacterial Cells in Space Condi- tions) [Francie] 1.1.1.5.15 Přenos gravitačního stimulu na kořen semenáčku čočky (Lens culinaris) ROOTS (Transmission of the Gravity Stimulus in Statocyte of the Lentil Root) [Francie] 1.1.1.5.16 Komplexní sfudium chování huseníčku rolního v beztíži SHOOTS (Genotypic Control of Gravi- response Cell Polarity, and Morphological Deve- lopment of Arabidopsis thaliana in Microgravity) [Velká Británie] 1.1.1.5.17 Vliv mikrogravitace na vývoj buněčných kultur mrkve [Daucus carrota] a ředkve [Brassica napus] PROTO (Effect of Microgravity environment on Gell Wall Regeneration, Cell Divisions, Growth, and Diferentiation of Plants from Protoplasts) [Dánsko] 1.1.1.6 Vliv kosmické radiace galaktického původu na různé biologické vzorky Biostack [DLR, Německo) 1.1.1.7 Detektor radiace RMCD (Radiation Monitoring Container Device) [NASDA, Japonsko] 1.1.2 Materiálové experimenty 1.1.2.1 Systém pro měření úrovně mikrogravitace SAMS (Space Acceleration Measurement System) [NASA] 1.1.2.2 Krystalizační kryostat Cryostat [DLR Německo] 1.1.2.2.1 Příprava monokrystalů beta-galaktosidázy a jejího komplexu s inhibitorem [Německo] 1.1.2.2.2 Příprava monokrystalu membránového proteinu bacteriorhodopsinu [Německo] 1.1.2.2.3 Krystalizace proteinů a virů metodou difúze roztoků [USA] 1.1.2.2.4 Krystalizace triglycinsulfátu z vodného roztoku [USA] 1.1.2.2.5 Studium tvorby zrn při tuhnutí roztoku chloridu amonného [USA] 1.1.2.3 Zařízení pro přípravu krystalů jodidu rtuťného z plynné fáze VCGS (Vapor Crystal Growth System) [NASA] 1.1.2.4 Příprava monokrystalů jodidu rtuťného MICG (Mercury lodide Crystal Growth) [Francie] 1.1.2.5 Zařízení pro přípravu organických krystalů OCGF (Organic Crystal Growth Facility) [NASDA, Ja- ponsko] 1.1.2.6 Zařízení pro studium chování kapalin v blízkosti kritického bodu CPF (Critical Point Facility) [E- SA] 1.1.2.6.1 Měření hustotního rozdělení v kapalině v blízkosti kritického bodu [Nizozemí] 1.1.2.6.2 Přenos tepla a hmoty v čisté kapalině v blízkosti kritického bodu [Francie] 1.1.2.6.3 Dělení plynné a kapalné fáze v blízkosti kri- tického bodu [Francie] 1.1.2.6.4 Ustavování tepelné rovnováhy u hexafluoridu síro- vého v blízkosti kritického bodu [USA] 1.1.3 Velkoformátová širokoúhlá kamera IMAX (přenosná i na obytnou palubu) 1.2 Soubor autonomních experimentů GAS (Get Away Spa- cials) 1.2.1 Vliv beztíže na korýše; dynamika kapalin a plynných bublin v kapalinách (studentský experi- ment) [USA] 1.2.2 Marangoniho konvekce v oblasti zonální tavby [DA- RA, Německo] 1.2.3 Plynné bublinky ve skelných taveninách [DARA, Ně- mecko] 1.2.4 Tuhnutí slitin olovo-cín [SSC, Švédsko] 1.2.5 Měření difúzního zodiakálního a galaktického světla v B-V-R systému [USAF] 1.2.6 Zkoušky termoakustického chladícího systému [U- SAF, US Navy] 1.2.7 Elektroforetické dělení proteinů [Japonsko] 1.2.8 Dělent plynné a kapalné fáze v beztíži [Japonsko] 1.2.9 Zkouška odstředivého sběrače kapalné fáze; kapi- lární síly v tepelných trubicích [USA] 1.2.10 Studium pohybu drobných úlomků v beztížném prostředí; míšení nízkotuhnoucích tavenin v mikrogravitaci [USA a ČLR] 2. Obytná paluba 2.1 Příprava krystalů bílkovin PGG, celkem 120 vzorků (Protein Crystal Growth) [NASA]


Aktualizováno : 18.05.1997

[ Obsah | Pilotované lety | STS | STS-42 ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts-42/exp.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.048518 vteřiny.