Kosmonautika@kosmo.cz
Obsah > Space.40 > CSN 310001 Kosmonautika

XIV. KOSMONAUTIKA

A. Nebeská mechanika, astrodynamika

14A001 - nebeská mechanika = celestial mechanics
vědní obor zabývající se studiem pohybu těles v gravitačním poli
14A002 - astrodynamika = astrodynamics
vědní obor, aplikující nebeskou mechaniku, aerodynamiku, mechaniku, geofyziku, fyziku atmosféry na problémy letů do vesmíru
14A003 - geo- = geo-
vztahující se k Zemi, týkající se Země
14A004 - helio- = helio-
vztahující se ke Slunci, týkající se Slunce
14A005 - seleno-; (nespr. luno-) = seleno-; luno-
vztahující se k Měsíci, týkající se Měsíce
14A006 - merkuro- = mercuro-
vztahující se k Merkuru, týkající se Merkuru
14A007 - cythero-; venero- = cythero-; venero-
vztahující se k Venuši, týkající se Venuše
14A008 - areo- = areo-
vztahující se k Marsu, týkající se Marsu
14A009 - jovi- = iovi-
vztahující se k Jupiteru, týkající se Jupiteru
14A010 - saturno-; krono- = saturno-; krono-
vztahující se k Saturnu, týkající se Saturnu
14A011 - urano- = urano-
vztahující se k Uranu, týkající se Uranu
14A012 - neptuno- = neptuno-
vztahující se k Neptunu, týkající se Neptunu
14A013 - plutono- = plutono-
vztahující se k Plutu, týkající se Pluta
14A014 - geocentrický = geocentric
vztažený ke středu Země
14A015 - heliocentrický = heliocentric
vztažený ke středu Slunce
14A016 - selenocentrický; (nespr. lunocentrický) = selenocentric; lunocentric
vztažený ke středu Měsíce
14A017 - merkurocentrický = mercurocentric
vztažený ke středu Merkuru
14A018 - cytherocentrický; venerocentrický = cytherocentric; venerocentric
vztažený ke středu Venuše
14A019 - areocentrický = areocentric
vztažený ke středu Marsu
14A020 - jovicentrický = iovicentric
vztažený ke středu Jupiteru
14A021 - saturnocentrický; kronocentrický = saturnocentric; kronocentric
vztažený ke středu Saturnu
14A022 - uranocentrický = uranocentric
vztažený ke středu Uranu
14A023 - neptunocentrický = neptunocentric
vztažený ke středu Neptunu
14A024 - plutonocentrický = plutonocentric
vztažený ke středu Pluta
14A025 - rovina ekliptiky = ecliptical plane
rovina, v níž obíhá Země kolem Slunce
14A026 - ekliptika = ecliptic
hlavní kružnice na obloze, kterou vytváří rovina ekliptiky s nebeskou sférou.
14A027 - lokální horizontání rovina = local horizontal plane
rovina kolmá na vektor místního tíhového zrychlení
14A028 - souřadný systém = coordinate system
vztažná soustava, obvykle tvořená třemi ortogonálními (vzájemně kolmými) osami, používaná při popisu pohybu a orientace těles v prostoru
14A029 - inerciální souřadný systém = intertial coordinate system
vztažná soustava, jejíž počátek je nehybný nebo pohybující se rovnoměrně přímočaře vůči hvězdám a jejíž osy nerotují
14A030 - rotující souřadný systém = rotating coordinate system
vztažná soustava, jejíž počátek je nehybný nebo pohybující se rovnoměrně přímočaře vůči hvězdám a jejíž dvě osy rotují s konstantní úhlovou rychlostí podle osy třetí (např. soustava svázaná s rotující Zemí)
14A031 - geocentrický souřadný systém = geocentric coordinate system
vztažná soustava s počátkem ve středu Země
14A032 - heliocentrický souřadný systém = heliocentric coordinate system
vztažná soustava s počátkem ve středu Slunce
14A033 - barycentrický souřadný systém = barycentric coordinate system
vztažná soustava s počátkem v těžišti soustavy těles (např. systému Země-Měsíc)
14A034 - rovníkový souřadný systém; ekvatoriální souřadný systém = equatorial coordinate system
vztažná soustava s počátkem ve středu Země; osy x a y leží v rovině rovníku Země, osa z je shodná s osou rotace Země
14A035 - ekliptikální souřadný systém = ecliptical coordinate system
vztažná soustava s počátkem ve středu Slunce; osy x a y leží v rovině ekliptiky
14A036 - obzorníkový souřadný systém = coordinate system
vztažná soustava s počátkem v bodě na povrchu Země (nebo jiného nebeského tělesa); osy x a y leží v místní horizontální rovině, osa +z míří k nadhlavníku (zenitu)
14A037 - centrální těleso = central body
přirozené kosmické těleso, v jehož gravitačním poli se pohybuje jiné přirozené nebo umělé kosmické těleso a jehož gravitační vliv na pohyb tohoto jiného tělesa je nejvýznamnější
14A038 - oběžná dráha = orbit; orbital path
uzavřená trajektorie (v prvním přiblížení elipsa), po níž se pohybuje umělé nebo přirozené kosmické těleso kolem centrálního tělesa
14A039 - úniková dráha = escape orbit, escape trajectory
otevřená trajektorie (v prvním přiblížení hyperbola), po níž se pohybuje umělé nebo přirozené kosmického těleso rychlostí vyšší než druhá kosmická rychlost; opustí sféru gravitačního vlivu centrálního tělesa
14A040 - rušená dráha = perturbed trajectory
skutečná trajektorie umělého nebo přirozeného kosmického tělesa, která se odlišuje od ideální kuželosečky v důsledku rušivých vlivů (přitažlivost vzdálenějších kosmických těles, odpor prostředí, tlak slunečního záření, elektromagnetická pole aj.)
14A041 - oskulační dráha = osculating orbit
kuželosečka (elipsa, parabola nebo hyperbola), která aproximuje pro daný okamžik skutečnou oběžnou dráhu kosmického tělesa
14A042 - apsidy = apsides
průsečíky kuželosečky s její hlavní osou; pericentrum a apocentrum
14A043 - pericentrum; (nespr. perifokus) = pericentre; perifocus; periapsis; periapse
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejbližší k těžišti soustavy (středu Slunce nebo planety)
14A044 - apocentrum; (nespr. apofokus) = apocentre; apofocus; apoapsis; apoapse
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejvzdálenější od těžiště soustavy (středu Slunce nebo planety)
14A045 - perigeum; (nespr. přízemí) = perigeum
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejbližší ke středu Země
14A046 - apogeum; (nespr. odzemí) = apogeum
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejvzdálenější od středu Země
14A047 - perihel; (nespr. perihelium); (nespr. přísluní) = perihelion
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejbližší ke středu Slunce (těžišti Sluneční soustavy)
14A048 - afel; (nespr. afélium); (nespr. odsluní) = aphelion
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejvzdálenější od středu Slunce (těžiště Sluneční soustavy)
14A049 - pericynthion; (nespr. perilun) = perilune
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejbližší ke středu Měsíce
14A050 - apocynthion; (nespr. apolun) = apolune
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejvzdálenější od středu Měsíce
14A051 - periareum = periareum
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejbližší ke středu Marsu
14A052 - apoareum = apoareum
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejvzdálenější od středu Marsu
14A053 - periastron = periastron
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejbližší ke středu hvězdy
14A054 - apoastron = apastron
bod oběžné dráhy kosmického tělesa nejvzdálenější od středu hvězdy
14A055 - vzdálenost pericentra = pericentre distance
vzdálenost pericentra od těžiště soustavy (středu Slunce nebo planety)
14A056 - výška pericentra = pericentre height
výška pericentra nad povrchem planety
14A057 - vzdálenost apocentra = apocentre distance
vzdálenost apocentra od těžiště soustavy (středu Slunce nebo planety)
14A058 - výška apocentra = apocentre height
výška apocentra nad povrchem planety
14A059 - vzdálenost perigea = perigeum distance
vzdálenost perigea od středu Země
14A060 - výška perigea = perigeum height
výška perigea nad geoidem
14A061 - vzdálenost apogea = apogeum distance
vzdálenost apogea od středu Země
14A062 - výška apogea = apogeum height
výška apogea nad geoidem
14A063 - vzdálenost perihelu = perihelion distance
vzdálenost perihelu středu Slunce (těžiště sluneční soustavy)
14A064 - vzdálenost afelu = aphelion distance
vzdálenost afelu středu Slunce (těžiště sluneční soustavy)
14A065 - přímka apsid = line of apsides
přímka spojující apsidy (pericentrum a apocentrum); leží na ní i těžiště soustavy
14A066 - výstupný uzel; vzestupný uzel = ascending node
bod, v němž protíná oběžná dráha základní rovinu (xy) souřadné soustavy a v němž kosmické těleso přechází ze záporných hodnot souřadnice z do kladných
14A067 - sestupný uzel = descending node
bod, v němž protíná oběžná dráha základní rovinu (xy) souřadné soustavy a v němž kosmické těleso přechází z kladných hodnot souřadnice z do záporných
14A068 - uzlová přímka = line of nodes; nodal line
přímka spojující vzestupný a sestupný uzel; leží na ní i těžiště soustavy
14A069 - střední anomálie = mean anomaly
úhel s vrcholem v centrálním tělese, který by opsal průvodič kosmického tělesa od posledního průchodu pericentrem za předpokladu, že by se těleso pohybovalo vzhledem k těžišti těžíšti po kružnici s konstantní úhlovou rychlostí a stejnou dobou oběhu jako na skutečné dráze
14A070 - pravá anomálie = true anomaly
úhel s vrcholem v centrálním tělese, který svírá směr od těžiště centrálního tělesa k pericentru a k okamžité poloze kosmického tělesa na oběžné dráze
14A071 - dráhové elementy; elementy dráhy = orbital elements
šest nezávislých veličin spolu s určením časového okamžiku definujících oběžnou dráhu kosmického tělesa
14A072 - oskulační dráhové elementy, oskulační elementy dráhy = osculating (orbital) elements
dráhové elementy, popisující oskulační dráhu
14A073 - stavový vektor (pohybu tělesa) = state vector; motion state vector
šestirozměrný vektor w(t)=[x,y,z,vx,vy,vz] tvořený polohovým vektorem a vektorem rychlosti kosmického tělesa v okamžiku t
14A074 - velká poloosa = semi-major axis; major semi-axis
jeden z dráhových elementů; udává rozměr (velikost) oběžné dráhy. Pro elipsu je a=(rp+ra)/2, kde rp a ra jsou vzdálenosti pericentra a apocentra
14A075 - excentricita (výstřednost) = eccentricity
jeden z dráhových elementů; udává výstřednost (protažení) oběžné dráhy. Pro elipsu je e=(ra-rp)/(rp+ra)
14A076 - argument pericentra = argument of pericenter
jeden z dráhových elementů, úhel w mezi výstupným uzlem dráhy a pericentrem
14A077 - délka výstupného uzlu = longitude of ascending node
jeden z dráhových elementů, úhel W mezi směrem osy x souřadného systému a výstupným uzlem dráhy
14A078 - délka pericentra = longitude of pericenter
jeden z alternativních dráhových elementů, p=W+w
14A079 - sklon dráhy = inclination
jeden z dráhových elementů; úhel i mezi rovinou oběžné dráhy a rovinou xy souřadného systému
14A080 - oběžná doba; doba oběhu; perioda = period
doba, ze kterou se kosmické těleso vrátí do výchozí polohy
14A081 - oběžná doba siderická = sidereal period
doba, za níž opíše průvodič tělesa v inerciální soustavě úhel 360° (oběh vztažený ke hvězdám)
14A082 - oběžná doba synodická = synodic period
doba mezi dvěma průlety kosmického tělesa stejnými polohami vzhledem k Zemi
14A083 - oběžná doba anomalistická = anomalistic period
doba, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími průlety kosmického tělesa pericentrem dráhy
14A084 - oběžná doba drakonická; oběžná doba uzlová = draconic period; nodal period
doba, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími průlety kosmického tělesa týmž uzlem dráhy
14A085 - gravitační konstanta = gravitational constant
základní fyzikální konstanta, k=(6,67390±0,00009).10-11 m3/kg.s2
14A086 - gravitační zákon = law of (universal) gravitation
vztah mezi hmotností dvou objektů m1, m2, jejich vzdáleností r a gravitační silou G, kterou se přitahují: G=km1m2/r2, kde k je gravitační konstanta
14A087 - sféra aktivity; (nespr. sféra vlivu) = sphere of activity; sphere of influence
prostor, v němž převládá gravitační vliv určitého tělesa nad gravitačními vlivy vzdálenějších těles
14A088 - gravitační manévr = gravity assist manoeuvre
záměrné zvýšení nebo snížení kinetické energie pohybu umělého kosmického tělesa při blízkém průletu kolem přirozeného kosmického tělesa (planety nebo měsíce)
14A089 - librační centrum; (nespr. librační bod; Lagrangeův bod) = libration point; point of libration
bod v soustavě dvou hmotných těles (např. Slunce a Země) mající tu vlastnost, že další malé těleso, pokud by se nacházelo v tomto bodě, svoji polohu vůči předchozím dvěma tělesům nemění
14A090 - první kosmická rychlost; kruhová rychlost = circular velocity
rychlost v1, při níž by se kosmické těleso ve vzdálenosti r pohybovalo kolem centrálního tělesa po kruhové oběžné dráze; u Země extrapolováno na povrch činí přibližně 7,9 km/s
14A091 - druhá kosmická rychlost; úniková rychlost = escape velocity
rychlost v2, při níž by se kosmické těleso ve vzdálenosti r pohybovalo kolem centrálního tělesa po parabolické dráze a vzdálilo by se teoreticky do nekonečna; u Země extrapolováno na povrch činí přibližně 11,2 km/s
14A092 - třetí kosmická rychlost = heliocentric escape velocity
rychlost v3, při níž by se kosmické těleso ve vzdálenosti r pohybovalo takovou rychlostí, že by se vzdálilo ze Sluneční soustavy do mezihvězdného prostoru; u Země extrapolováno na povrch činí přibližně 16,7 km/s
14A093 - kruhová oběžná dráha = circular orbit
oběžná dráha aproximovaná kružnicí; velká poloosa a se rovná poloměru kružnice, excentricita e=0
14A094 - eliptická dráha = elliptical orbit
oběžná dráha aproximovaná elipsou; velká poloosa se rovná průměru vzdálenosti pericentra a apocentra, pro excentricitu platí 0<e<1
14A095 - excentrická oběžná dráha = eccentric orbit
oběžná dráha aproximovaná elipsou; pro excentricitu platí 0<<e<1
14A096 - parabolická dráha = parabolic orbit
úniková dráha aproximovaná parabolou; velká poloosa a=Y
14A097 - hyperbolická dráha = hyperbolic orbit
úniková dráha aproximovaná hyperbolou; velká poloosa a<0, excentricita e>1
14A098 - rovníková dráha = equatorial orbit
oběžná dráha se sklonem i=0° k rovníku nebeského tělesa (Země, planety); kosmické těleso se pohybuje nad rovníkem
14A099 - posigrádní dráha = prograde orbit
oběžná dráha se sklonem i<90° k rovníku nebeského tělesa (Země, planety); kosmické těleso obíhá ve smyslu rotace nebeského tělesa, u těles pohybujících se Sluneční soustavou ve směru oběhu planet.
14A100 - polární dráha = polar orbit
oběžná dráha se sklonem i=90° k rovníku nebeského tělesa (Země, planety); kosmické těleso přelétá póly
14A101 - retrográdní dráha = retrograde orbit
oběžná dráha se sklonem i>90° k rovníku nebeského tělesa (Země, planety); kosmické těleso obíhá proti smyslu rotace nebeského tělesa, u těles pohybujících se Sluneční soustavou proti směru oběhu planet.
14A102 - synchronní dráha = synchronous orbit
oběžná dráha, u níž siderická perioda je s dobou rotace nebeského tělesa v poměru malých celých čísel; kosmické těleso v pravidelných intervalech přelétá stejná místa povrchu nebeského tělesa
14A103 - geosynchronní dráha = geosynchronous orbit
synchronní dráha u družic Země
14A104 - stacionární dráha = stationary orbit
rovníková oběžná dráha, u níž siderická perioda se rovná době rotace nebeského tělesa; kosmické těleso zdánlivě stojí nad jedním bodem rovníku
14A105 - geostacionární dráha = geostationary orbit
stacionární dráha u družic Země
14A106 - heliosynchronní dráha = heliosynchronous orbit
oběžná dráha, u níž je rychlost precese uzlové přímky rovna střední úhlové rychlosti pohybu planety kolem Slunce; kosmické těleso přelétá stejné oblasti povrchu planety za stejné geometrie osvětlení povrchu Sluncem
14A107 - vyčkávací dráha; (nespr. parkovací dráha) = parking orbit
dočasná oběžná dráha, po níž se kosmické těleso pohybuje do optimálního bodu v prostoru pro další manévry
14A108 - konečná dráha; (nespr. operační dráha) = final orbit; operational orbit
výsledná oběžná dráha vhodná pro plnění úkolů kosmického tělesa
14A109 - přechodová dráha = transfer orbit
oběžná dráha, po níž se kosmický objekt pohybuje od bodu navedení nebo od bodu manévru na parkovací dráze do bodu navedení na konečnou dráhu
14A110 - Hohmannova elipsa; (nespr. Hohmannova dráha) = Hohmann ellipse; Hohmann transfer orbit
přechodová eliptická dráha mezi koplanárními kruhovými oběžnými drahami s minimálními energetickými nároky; s výchozí (vyčkávací) a konečnou drahou má společné tečny
14A111 - přechodová dráha ke stacionární = geostationary transfer orbit; GTO
přechodová dráha pro dosažení stacionární dráhy
14A112 - suborbitální dráha = suborbital trajectory
oběžná dráha, u níž pericentrum leží pod horní hranicí atmosféry
14A113 - aktivní úsek letu = powered ascent, powered flight
časový úsek letu (nosné) rakety, během něhož jsou v chodu motory
14A114 - vzlet (rakety) = launch; launching, lift-off
okamžik zahájení aktivního úseku letu nosné rakety
14A115 - azimut vzletu = launch azimuth
azimut roviny, v níž se pohybuje nosná raketa bezprostředně po vzletu
14A116 - přerušení vzletu = launch abort; pad abort
ukončení příprav vzletu (nosné) rakety po uvedení motorů do částečného nebo úplného chodu před odpoutáním od Země
14A117 - přerušení letu (nosné rakety) = powered flight abort
neplánované předčasné ukončení chodu motorů (nosné) rakety
14A118 - vedení; navádění = guidance
udržování nosné rakety nebo kosmického tělesa na předem stanovené dráze během jeho aktivního letu
14A119 - inerční vedení = intertial guidance
vedení nosné rakety nebo kosmického tělesa založené na principu dvojí integrace zrychlení
14A120 - rádiové vedení = radio guidance
vedení nosné rakety nebo kosmického tělesa radiotechnickými prostředky
14A121 - astronomické vedení = astronomical guidance
vedení nosné rakety nebo kosmického tělesa na základě sledování nebeských těles (hvězd, planet)
14A122 - samonavádění = autonomous guidance
vedení nosné rakety nebo kosmického tělesa na základě signálů, které řízený objekt získává od cíle
14A123 - (kosmická) navigace = (space) navigation
určení elementů dráhy resp. stavového vektoru kosmického tělesa
14A124 - inerční navigace = inertial navigation
určení elementů dráhy resp. stavového vektoru kosmického tělesa založené na principu dvojí integrace zrychlení
14A125 - astronavigace = astronavigation
určení elementů dráhy resp. stavového vektoru kosmického tělesa zaměřováním kosmických objektů
14A126 - orientace (kosmického objektu) = attitude; orientation
orientace souřadných os kosmického objektu vůči referenčnímu souřadnému systému
14A127 - inerční orientace = inertial attitude; inertial orientation; space-fixed orientation
orientace souřadných os kosmického objektu vůči inerciálnímu souřadnému systému
14A128 - orientace na Slunce = solar attitude; solar-fixed orientation
orientace souřadných os kosmického objektu vůči Slunci
14A129 - orientace na hvězdy; hvězdná orientace = stellar orientation; astroorientation
orientace souřadných os kosmického objektu vůči hvězdám
14A130 - řízení orientace = attitude control
soubor měřicích a výkonných prvků a postupů, zajišťujících požadovanou orientaci kosmického objektu
14A131 - stabilizace = stabilization
soubor měřicích a výkonných prvků a postupů, zajišťujících trvalé nebo dlouhodobé udržení požadované orientace kosmického objektu
14A132 - stabilizace rotací = rotational stabilization
udržování orientace jedné osy kosmického objektu na principu zachování momentu setrvačnosti
14A133 - tříosá stabilizace = three axis stabilization
udržování orientace kosmického objektu neměnné vůči referenčnímu (obvykle inerciálnímu) souřadnému systému
14A134 - pasivní úsek letu = coasting phase; coast phase
časový úsek letu (nosné) rakety, během něhož nejsou v chodu motory
14A135 - oddělení stupňů = staging
mechanické oddělení jednotlivých stupňů (nosné) rakety
14A136 - navedení na dráhu = orbit insertion; orbit injection
časový okamžik resp. proces ukončení aktivního letu (nosné) rakety po dosažení požadovaného stavového vektoru (polohy a rychlosti)
14A137 - úhel navedení (na dráhu) = orbit insertion angle; orbit injection angle
úhel, který svírá vektor rychlosti kosmického objektu s místní horizontální rovinou v okamžiku navedení na dráhu
14A138 - oddělení užitečného zatížení (družice, kosmické sondy) = payload separation
časový okamžik resp. proces oddělení družice nebo sondy od posledního stupně nosné rakety nebo od jiného umělého kosmického objektu
14A139 - úhybný manévr = evasive manoeuvre
motorický manévr kosmického tělesa nebo stupně rakety k zabránění kolize mezi objekty, nebo pro vzdálení objektů, aby se navzájem neovlivňovaly
14A140 - korekční manévr = correction manoeuvre; trajectory correction manoeuvre; TCM; midcourse correction; MCC
motorický manévr kosmického tělesa, kterým se odstraňují chyby v navádění v průběhu předchozího letu
14A141 - setkávací manévr = rendezvous manoeuvre
motorický manévr, jehož cílem je přiblížení dvou samostatných kosmických objektů
14A142 - setkání (kosmických objektů) = (space) rendezvous
proces, při němž se dva kosmického objekty dostanou do bezprostřední blízkosti a vyrovnají svoje rychlosti
14A143 - let (kosmických objektů) ve formaci = stationkeeping
let, při němž dva kosmické objekty se pohybují kosmickým prostorem v bezprostřední blízkosti a vektory jejich rychlostí jsou téměř identické
14A144 - spojení (kosmických objektů) = docking
mechanické zachycení a spojení dvou kosmických objektů
14A145 - zachycení (kosmických objektů) = soft docking
proces, při němž se mechanickými, magnetickými nebo elektromechanickými prostředky dva kosmické objekty vzájemně zachytí; spojení nemusí být mechanicky pevné a hermetické. Počáteční fáze procesu spojování kosmických objektů
14A146 - pevné spojení (kosmických objektů) = hard docking
proces, při němž se mechanické zachycení dvou kosmických objektů mechanicky zpevní a případně hermetizuje. Závěrečná fáze procesu spojování kosmických objektů
14A147 - beztížný stav; beztíže = weightlessness
dynamický stav kdy zdánlivě nepůsobí tíže
14A148 - parazitní zrychlení = disturbing acceleration; microgravity disturbance
zrychlení, působené působící na části kosmického objektu a předměty uvnitř něho, vyvolané vnějšími silovými jevy (chodem motorů, pohybem osádky nebo částí objektu, odporem atmosféry)
14A149 - mikrogravitace = microgravity
stav beztíže rušený parazitním zrychlením
14A150 - umělá gravitace = artificial gravity
náhrada zemské přitažlivosti odstředivou silou vyvolanou rotací kosmického tělesa nebo jeho části
14A151 - návrat (kosmického tělesa) = recovery
proces, při němž se kosmický objekt dopraví na povrch Země nebo jiného přirozeného kosmického tělesa (planety, měsíce apod.)
14A152 - brzdicí manévr = retrofire manoeuvre; retromanoeuvre
korekční manévr, při němž se sníží rychlost kosmického objektu pod první kosmickou rychlost; objekt zahájí sestup k povrchu planety resp. k atmosféře planety
14A153 - sestupná dráha = re-entry trajectory; landing trajectory
dráha, po níž se kosmický objekt pohybuje při sestupu k planetě; výška pericentra je nižší, než horní hranice atmosféry
14A154 - dynamická hranice atmosféry = entry interface
plocha, pod níž je měřitelný aerodynamický odpor atmosféry, působící na kosmický objekt (obvykle definován jako decelerace 0,005g)
14A155 - vstupní koridor = entry corridor
rozpětí úhlu vstupu do atmosféry, zabezpečující bezpečný návrat atmosférou a přistání
14A156 - vstup do atmosféry = atmospheric entry
proces prolétnutí kosmického tělesa dynamickou hranicí atmosféry; je určen rychlostí, výškou nad povrchem Země a úhlem vstupu do atmosféry
14A157 - úhel vstupu do atmosféry = entry angle
úhel, který svírá vektor rychlosti kosmického objektu s místní horizontální rovinou na dynamické hranici atmosféry
14A158 - zachycení v atmosféře = atmospheric capture; aerocapture
proces, při němž kosmický objekt po prolétnutí dynamickou hranicí atmosféry je aerodynamickými silami natolik zbrzděn, že již atmosféru bez motorického manévru nemůže opustit
14A159 - sestup (atmosférou) = re-entry
souhrn aerodynamických a termodynamických procesů, působících na kosmický objekt po vstupu do atmosféry, výsledná dráha a důsledky aerodynamických a termodynamických procesů na objekt
14A160 - balistický sestup (atmosférou) = ballistic (atmospheric) re-entry
sestup atmosférou, při němž na výslednou dráhu kosmického objektu působí pouze aerodynamický odpor; příčné síly (vztlak) jsou nulové nebo zanedbatelně malé
14A161 - vztlakem řízený sestup (atmosférou) = lifting (atmospheric) re-entry
sestup atmosférou, při němž na výslednou dráhu kosmického objektu působí kromě aerodynamického odporu i příčné síly (vztlak), které mohou být využity k (omezenému) řízení trajektorie letu
14A162 - aerodynamický sestup (atmosférou) = aerodynamic re-entry; aerodynamically controlled re-entry
sestup atmosférou, při němž na kosmický objekt působí kromě aerodynamického odporu i významně velké příčné síly (vztlak), umožňující klouzavý let v atmosféře
14A163 - odpor atmosféry = atmospheric drag
aerodynamické síly, působící proti pohybu kosmického objektu v atmosféře a způsobující jeho deceleraci
14A164 - efektivní průřez (kosmického objektu) = effective area
plocha (plošný obsah) největšího řezu kosmického objektu v rovině kolmé na okamžitý vektor rychlosti kosmického objektu vůči atmosféře
14A165 - balistický koeficient = ballistic coefficient; drag coefficient
koeficient b = cx.A/m, kde cx je bezrozměrný koeficient aerodynamického odporu, A je efektivní průřez a m je hmotnost kosmického objektu
14A166 - aerodynamická decelerace = aerodynamic decceleration
záporné zrychlení kosmického objektu působené odporem atmosféry ax = brv2, kde b je balistický koeficient, r je hustota atmosféry a v je rychlost kosmického objektu
14A167 - aerodynamický ohřev = aerodynamic heating
ohřev povrchu kosmického tělesa během průletu atmosférou
14A168 - aerodynamické namáhání = aerodynamic stress
mechanické namáhání konstrukce kosmického tělesa působením aerodynamických sil
14A169 - aerodynamický pokles dráhy = orbit decay; drag decay
proces, při němž se vlivem aerodynamických sil snižuje velká poloosa oběžné dráhy
14A170 - zánik (v atmosféře) = (atmospheric) decay
proces, při němž se vlivem aerodynamických sil kosmický objekt zachytí v atmosféře a při následném sestupu atmosférou je z větší části nebo úplně zničen
14A171 - řízený zánik (v atmosféře) = controlled (atmospheric) decay
proces, při němž je kosmický objekt úmyslně brzdicím manévrem naveden do atmosféry a při následném sestupu atmosférou je z větší části nebo úplně zničen
14A172 - brzdění atmosférou = aerobraking
proces, při němž je využíváno aerodynamického odporu ke snižování kinetické energie kosmického objektu při (opakovaných) průletech horními vrstvami atmosféry
14A173 - motorem řízený sestup = powered descent
sestup na povrch kosmického tělesa (planety, měsíce apod.) bez atmosféry, při němž se k postupnému snižování rychlosti používá motorů
14A174 - přistání (kosmického tělesa) = landing
dosednutí kosmického objektu na povrch kosmického tělesa (planety, měsíce apod.)
14A175 - měkké přistání = soft landing; controlled landing
dosednutí kosmického objektu na povrch kosmického tělesa (planety, měsíce apod.) nízkou rychlostí, při němž zůstane zachována funkčnost objektu, případně život a zdraví osádky
14A176 - přistání na padáku = parachute landing
měkké přistání, přičemž k závěrečnému snížení rychlosti na přistávací se využívá padákového systému
14A177 - motorické přistání; motorem řízené přistání = powered landing
měkké přistání, přičemž k závěrečnému snížení rychlosti na přistávací se využívá motorů
14A178 - (neřízený) dopad; (nespr. tvrdé přistání) = (uncontrolled) impact; hard landing
dosednutí kosmického objektu na povrch kosmického tělesa (planety, měsíce apod.) vysokou rychlostí, při němž není zachována plná funkčnost objektu, případně život a zdraví osádky

(originál je na https://www.lib.cas.cz/space.40/NORMA/CSN14A.HTM)