Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > Apollo > Proč je dobré být na Měsíci
tisk 

Vzpomínka na první měsíční výpravu - Edwin Aldrin při odběru trubkového vzorkuPROČ JE DOBRÉ BÝT NA MĚSÍCI

Zhodnocení výsledků prvních letů lidí na Měsíc a význam pronikání člověka do kosmického prostoru a přínos kosmonautiky pro jednotlivé obory lidského podnikání.

Pro časopis Letectví + Kosmonautika zpracoval Otakar LONČÁK, SPACE (L+K č. 9/1970)

Snímky: NASA, Hasselblad

Je zcela přirozené, že se dnes mnozí lidé ptají, k čemu je dobré dopravovat člověka na Měsíc, stejně jako je známo, že kosmické lety s lidskou posádkou mají celou řadu odpůrců. Bylo tomu tak prakticky u všech novinek, které spatřily světlo našeho civilizovaného světa. První železnice, automobily, letadla a mnoho dalších vynálezů si zpočátku jen velice těžko probojovávalo místo v myslích široké veřejnosti. Vždyť i slavný Edison byl mnohými považován za blázna, když se pokoušel sestrojit elektrickou žárovku. A dnes si bez elektrického osvětlení život ani nedovedeme představit. Ačkoli mnozí z nás chápou všechny tyto okolnosti a dovedou si zdůvodnit a vysvětlit postavení kosmonautiky v lidské společnosti, bude jistě všeobecně prospěšné, jestliže si ve stručnosti zrekapitulujeme význam pronikání člověka do kosmického prostoru a přínos kosmonautiky pro jednotlivé obory lidského podnikání.

Pete Conrad se chystá odnést přístroje ALSEPu na místo instalaceDr. W. von Braun k těmto problémům řekl: “Skutečný význam neleží v možnosti dolování na Měsíci nebo v přinášení zlata z Měsíce, ale v obohacení naší ekonomiky a naší vědy novými metodami, novými pracovními postupy, novými znalostmi a všeobecně pokročilou technologií."

Kosmický program podněcuje revoluční zlepšení ve výrobních procesech, materiálech, biologických a lékařských vědách, technice řízení, ve spojích - takřka ve všech oborech.

K tomu, aby zisky plynoucí z kosmického programu byly všeobecně využitelné pro všechny, napomáhá přijatý program výzkumu a rozšiřování nových znalostí do všech ostatních průmyslových a obchodních oblastí.

Technologie materiálů

Měsíční Apeniny a Hadleyova brázdaNové druhy kovů, vyráběné pro kosmický program, mají široké obchodní využití. Zahrnují speciální nerezové oceli o vysoké pevnosti, i slitiny lehkých kovů včetně vynikajících slitin titanových. Byla dokonale zvládnuta technika lepení kovů. Vysoce pevné lepené spoje již našly použití v sendvičových leteckých konstrukcích a připravuje se aplikace této techniky spojování kovů i v automobilovém průmyslu.

Polyamidové lamináty se skelnými vlákny, které nehoří ani ve stoprocentní kyslíkové atmosféře, jsou ideálním materiálem pro interiéry letadel, automobilů i jiných dopravních prostředků, stejně jako pro všechny instalace v prostoru, kde vzniká nebezpečí požáru. Mezi získané ohnivzdorné materiály patří i nová skelná tkanina Beta, tkaná z čistého skla, která odolává teplotám přes 800 °C a je tak měkká a poddajná, jako normální látka na šaty. Oheň tlumící a hoření zpožďující plastické hmoty, používané k izolaci elektrických vodičů, snižují velkou měrou nebezpečí vzniku a šíření požáru i v prostředí s čistým kyslíkem.

Nutnost dokonalé izolace nádrží pohonných hmot v raketách vedla k vývoji pěnových polyuretanů s neobyčejně nízkou měrnou vahou. Této pěny může být použito i pro izolaci v lodích, letadlech, nebo k izolaci prefabrikovaných dílů ve stavebnictví, dále v ortopedii, v obalové technice a v dalších případech všude tam, kde se požaduje nízká váha a pevná konstrukce.

Samočinné počítače

Experiment bernské university (fólie na detekci slunečního větru), Edwin Aldrin a měsíční modul - kompozice, která se na Armstrongových fotografiích objevila několikrátRozsáhlý pokrok v technice samočinných počítačů byl velkou měrou utvářen potřebami kosmického programu. Přísné váhové a prostorové požadavky konstruktérů raket a kosmických lodí vedly k vývoji co nejmenších a co nejlehčích počítačových obvodů a bloků, které v krátkém čase našly uplatnění i u obchodně vyráběných typů počítacích strojů. Miniaturizace počítačů již dosáhla stadia, kdy je možno tisíce obvodů srovnat do prostoru menšího než malíček. Cenově přístupné počítače již nacházejí uplatnění v letadlech, automobilových motorech a ve strojírenství.

Technika kosmických řídicích systémů bude přizpůsobena pro využití počítačů v mnoha oblastech - při řízení leteckého provozu, ve výrobních procesech v průmyslových podnicích, při projektování a v konstrukci, v automatizaci nemocničních služeb a při určování lékařských diagnóz. Služby peněžních ústavů a pojišťoven, jakož i centrálních úřadů a institucí, budou pomocí počítačů dosahovat vyšší úrovně a přizpůsobivosti momentální společenské situaci.

Organizace a systémy řízení

Brázda, vyrytá v měsíčním prachu automatickou sondou Surveyor 3Splnění programu Apollo vyžadovalo práci desítek tisíc pracovníků mnoha různých oborů, kteří museli vymyslet a vyrobit milióny součástek. Úkol řídit a kontrolovat tuto armádu pracovníků a dosáhnout sladění celého programu s průběžně vznikajícími nezbytnými změnami tak, aby se dostihlo včas stanoveného cíle, je úžasný. V sázce byly miliardy dolarů, a každá chyba nebo omyly by vyšly velmi draho. Byly proto vyvinuty speciální způsoby řízení práce se snahou o maximální usnadnění plánování a kontroly celého rozsáhlého programu. Těmito metodami se identifikuje každý úkol, který je možno si jen představit, že může být požadován, určí se následující kroky, identifikuje se každý návazný úkol i stupeň vzájemné závislosti a určí se odpovědnost. Systémové inženýrství je disciplína, která zavádí systematický přístup ke konstrukci a integraci velkých, komplexních systémů. Rozsáhlé použití mimo kosmický průmysl se nabízí skoro ve všech sektorech státních a soukromých podniků. Technika systémového inženýrství je použitelná v takových oborech, jakými jsou lékařství a nemocniční služba, zákonodárství, dopravní a urbanistické problémy, vodohospodářství a výroba a rozvod elektrické energie.

Přínos pro biologii a lékařství

Část filmu, pořízená N. ArmstrongemVýzkum zaměřený na dosažení obyvatelného prostředí v kabinách kosmických lodí, ve skafandrech i na jiných planetách, má mimořádnou důležitost pro zlepšení životních podmínek i zde na Zemi. Vývoj zařízení pro přenos biologických údajů z těl kosmonautů do pozemního řídicího a sledovacího střediska je velkým přínosem pro konstrukci pomocných lékařských mechanismů a přístrojů, včetně umělého srdce. Kosmický lékařský výzkum mimo jiné přispěl i ke zlepšení elektroencefalografu. S možností dalšího rozšíření vysílačů biologických údajů z těl pacientů, tzv. biosenzorů, do nemocničního střediska s počítači, bude znamenat neobyčejný pokrok v diagnostice i v léčebných metodách. Zvláště významně se uplatní při rozsáhlejších onemocněních, nebo pandemiích. Připomeňme si, že již byla vyzkoušena a ověřena možnost přenosu údajů o nemocném pomocí spojové družice přes oceán z Evropy do Ameriky; tam byla určena pacientova diagnóza a odtud opět pomocí družice byl do Evropy ordinován léčebný postup. Kosmická technologie přispěla kromě umělého srdce, které pomáhá při náročných srdečních operacích, i k vývoji umělé ledviny a kardiovaskulárních přístrojů. Metody kryogenní techniky umožňují využít zmrazování v chirurgii a při skladování krve, tkání a plazmy. Dnes se již metody využití intenzivního chladu používá s úspěchem jak experimentálně, tak i klinicky. Zvláště významný je účinek proti bolesti.

Přírodní bohatství – nerostné zdroje

Přesné a včasné informace jsou potřebné ke správnému hospodaření s našimi přirozenými zdroji. Užití družic pro výzkum a mapování zemských zdrojů se výborně osvědčilo a ukazuje se, že je méně nákladné než používání letadel nebo pozemních metod. Barevná a infračervená fotografie, rovněž tak údaje z jiných čidel, jsou spolu s detailními geologickými a geofyzikálními údaji velmi důležité pro rozbory a konečný výklad expertů geologického průzkumu. Geofyzikální údaje z družic slouží k sestavování map geotermální aktivity, pomáhají sestavovat předpovědi počasí a varovat před hurikány a bouřemi. Družice pomáhají zjišťovat lesní požáry a centra zemětřesení. Údaje z družic budou významným přínosem pro průmysl, zemědělství a lesnictví, geologii, hornictví a petrochemii, dopravu a vodní hospodářství.

Přínosem pro člověka, jeho Zemi a vědu

Část filmu, pořízená N. Armstrongemtedy kosmický program bezesporu je. Každá planeta v naší sluneční soustavě je zcela unikátní. Pokus o porozumění této rozdílnosti je jedním z hlavních podnětů kosmického výzkumu včetně letů s lidskou posádkou. Na této cestě je dosažení Měsíce prvním krokem. Budou následovat obě nejbližší planety - Mars a Venuše, nejvíce se podobající Zemi velikostí a vlastní atmosférou. Představují některé z nejdiskutovanějších problémů: Venuše se svými hustými mraky kysličníku uhličitého (C02) a s neobyčejně vysokými teplotami plynného obalu, Mars s bílými polárními čepičkami, turbulentními mraky prachu a sezónními změnami barvy svého povrchu, které evokují představu určitého života. Venuše a Mars mohou být tak staré jako Země, nebo i starší, a je tedy možné, že výzkum těchto planet nám přinese poznání života, jehož vrchol vývoje již pominul, nebo který již docela zanikl. Vědci zjistili, že obsah CO2 v atmosféře Země se za posledních 60 let - pravděpodobně růstem populace a průmyslovou činností - zvýšil o 8 %. Výzkum našich obou sousedních planet s vysokým obsahem C02 v atmosféře nám může ukázat jednu z možných stránek budoucnosti naší Země, ale může přinést i ohromně cenné výsledky našemu úsilí o udržení a ozdravění života na naší Zemi. Velmi zajímavé bude praktické ověření, jak dalece bude podnebí obou příznivé či nepříznivé pro nás - lidi z planety Země.

Vědci věří, že se můžeme dovědět mnoho zajímavého o našem Slunci z výzkumu Jupiteru, který je více podobný hvězdě než Zemi. Pro svoji velikost je nejpozoruhodnější ze všech planet a v příštích desetiletích se stane bezpochyby cílem kosmických výprav.

Závěrem obraťme pozornost ještě na naši matičku Zemi. Před dvěma tisíci lety byla dominantním státem Říše římská, která měla pokročilou síť silnic a cest. Před pěti sty léty se z malého ostrovního anglického království stala světová velmoc číslo jedna, protože Angličané vybudovali mohutné loďstvo a ovládli světové oceány. V prvé polovině tohoto století poměrně malý počet civilizovaných národů - velmocí - získal obrovskou technologickou převahu nad ostatním světem vybudováním letectva, ovládnutím a využitím atomové energie a výrobou a využitím samočinných počítačů, které posunul k neuvěřitelně vysoké úrovni.

Nelze se mýlit v tom, že další mocenskou silou bude ta část lidstva, která plně ovládne a využije výzkum kosmického prostoru včetně letů člověka k jiným planetám. A je jistě v zájmu nás všech, aby to bylo ve jménu všeho lidstva, jak je uvedeno na plaketě z Apolla 11 na Měsíci.

Připomenuli jsme si celou řadu faktů i s některými problémy, před kterými stojíme. Převážná většina lidí je s námi zajedno. A s těmi dosud zatvrzelými odpůrci bude náš dialog pokračovat.


Přepis textu a poznámky: M.Filip, 4.7.2003

Aktualizováno : 12.07.2003

[ Obsah | Pilotované lety | Apollo ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/apollo/lkb.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.047537 vteřiny.