Kosmonautika (úvodní strana)
Kosmonautika@kosmo.cz
  Nepřihlášen (přihlásit)
  Hledat:   
Aktuality Základy Rakety Kosmodromy Tělesa Sondy Pilotované lety V Česku Zájmy Diskuse Odkazy

Obsah > Pilotované lety > STS > Technický popis STS
tisk 
   Vývojový program raketoplánu byl schválen ještě v roce 1972.
Po řadě ekonomických studií, na nichž pracovaly přední aero-
kosmické společnosti Spojených států, byla přijata k rozpracování
verze dvoustupňového, částečně znovu použitelného prostředku,
která dovolovala splnit nejen technické požadavky, ale i termíny
vývojového programu při dodržení přidělených finančních dotací.
První stupeň tvoří dva paralelně uložené raketové motory s tuhou
pohonnou látkou a zaručenou desetinásobnou použitelností. Druhý
tzv. družicový stupeň pozůstává ze dvou částí - z vlastního rake-
toplánu s pohonným systémem a z vnější nádrže se zásobami kryo-
genních pohonných látek (kapalný kyslík a vodík) pro hlavní moto-
ry druhého stupně. Vnější nádrž se odděluje ještě před dosažením
oběžné rychlosti a při návratu zpět v atmosféře zaniká. Motory
prvého stupně SRB (Solid Rocket Booster) jsou dosud největšími
raketovými motory s tuhou pohonnou látkou prakticky použitými
v kosmické technice, při pilotovaných letech je tento typ raketo-
vého pohonu uplatněn poprvé.  Motory mají průměr 3.7 m  a
v kompletním stavu včetně krytu návratného systému a trysky délku
45.5 m. Každý z nich obsahuje v pěti segmentech 502 659 kg hete-
rogenní tuhé pohonné látky, která se plní litím s následující po-
lymerizací. Jednotlivé segmenty spalovací komory se odlévají
z ocelolitiny D6AC, po odlití se válcují a tepelně zpracovávají
pro získání požadovaných mechanických vlastností. Tryska má smí-
šenou konstrukci, na kovové části je nanesena vrstva fenoplasto-
vého laminátu, vyztuženého skelnými, uhlíkovými a křemennými
vlákny. Chlazení je ablativní (odtavováním vrstvy fenoplastu).
Pro požadované ovládání vektoru tahu k řízení za letu je tryska
pohyblivá všemi směry v úhlu ˝8°. Pohyb zabezpečují dva pneuma-
tické válce. Tvarem vnitřního kanálu zrna TPL se dosahuje požado-
vané regulace tahu. Po maximu na začátku funkce tah klesá tak,
aby v místě největšího aerodynamického odporu a při překonávání
zvukové bariéry za žádných okolností nevzrostlo působící přetíže-
ní nad hodnotu 3g. Motory končí funkci po 122 - 123 s chodu ve
výšce asi 43 km, v tom okamžiku má letící komplet rychlost
1460 m/s. Prázdné motory prvního stupně se uvolňují a osmi po-
mocnými raketovými motory o celkovém tahu 712 kN se vzdálí od
družicového stupně. Při letu stoupají vyhořelé SRB setrvačností
do výšky 63 km, pak se vracejí zpět a na třech padácích o průměru
40 m se snášejí na mořskou hladinu asi 250 km od místa startu.
Motory se po dopadu naplní vodou jen ze tří čtvrtin, takže plavou
na hladině a mohou být záchrannými loděmi vyloveny. Po přepravě
na břeh se čistí, případně opravují a rozebrané odesílají k nové-
mu plnění pohonnou látkou. Mohutná jednorázově použitelná vnější
nádrž o rozměrech + 8.38 x 47 m a hmotnosti 33.5 t uchovává ve
svých prostorech 705 800 kg kapalného kyslíku a vodíku. Po
ukončení funkce hlavních motorů raketoplánu zůstává v nádržích a
rozvodech asi 2500 kg nespotřebovaných KPL. K zajištění plynulé
dodávky paliva i okysličovadla se v nádržích udržuje přetlak
složkami KPL odpařenými v tepelných výměnících raketových motorů.
Vnější nádrž se odděluje těsně před dosažením oběžné rychlosti.
   Orbitální (družicová) část - vlastní raketoplán - má podobu
supersonického letadla s delta křídly o rozpětí 23.34 m. Přes
37 m dlouhý trup je rozčleněn na několik částí. Ve špičce je
přední modul reaktivního subsystému orientace a stabilizace
s nádržemi hypergolických (samozážehových) kapalných pohonných
látek. V dalším hermetizovaném úseku je kombinovaný pracovní a
obytný prostor osádky (3 osoby) a letových specialistů (4 až ma-
ximálně 7 osob). Ve třech podlažích je k dispozici 71.5 m3
prostoru. Horní podlaží tvoří letovou palubu, v prostřední obytné
palubě je pak soustředěna většina elektronického vybavení rake-
toplánu a část nákladu včetně vstupního průlezu a průlezu do
nákladového prostoru se vzduchovou propustí. Ve spodním podlaží
jsou umístěny systémy zabezpečení životního prostředí. Energe-
tické zdroje - tři palivové články s životností 5000 hodin - jsou
jako značný zdroj tepla uloženy v nákladovém prostoru. Celková
zásoba 126 kg kapalného vodíku a 1062 kg kyslíku vystačí na tři-
cetidenní let.
   Řízení a navigace se zabezpečuje čtyřmi synchronně pracují-
cími počítači IBM AP-101, pátý počítač je záložní a má se použí-
vat zejména pro vědecké experimenty. Programy jsou zpracovány pro
všechny letové situace, pouze závěrečná fáze spojení s jiným
kosmickým tělesem je řízena výhradně ručně. Osádka má ovšem
možnost kdykoliv přejít na ruční řízení přes počítač nebo se zce-
la vypojenou automatikou.  Manévry se většinou  uskutečňují
reaktivním subsystémem RCS, aerodynamické ovládací orgány jsou
účinné teprve při rychlostech menších než M=5.
   V  nehermetizovaném  nákladovém  prostoru  o  rozměrech
4.5 x 18 m je možno uložit až 29.5 t užitečného nákladu. K mani-
pulaci s ním slouží tříčlánkový dálkový manipulátor (mechanická
ruka) o délce 15.25 m. Při návratu je možno v raketoplánu přepra-
vovat jen asi 14.5 t nákladu, jinak by nepřípustně vzrostla
přistávací rychlost (normálně kolem 350 km/h).
   V zadní části trupu má své místo pohonný systém. Nalezneme
tu dva další moduly subsystému orientace a stabilizace RCS, dva
manévrovací motory OMS se zásobou 21 700 kg samozážehových ka-
palných pohonných látek (oxid dusičitý + monometylhydrazin) a
posléze tři výkyvně uložené hlavní kyslíkovodíkové motory SSME
(Space Shuttle Main Engine). Každý z těchto motorů spotřebuje za
jedinou sekundu 467 kg kyslíku a vodíku a je schopen vyvinout tah
2.277 MN ve vakuu, respektive 1.819 MN na zemském povrchu. Tah
lze regulovat v rozmezí 65 - 110% nominální hodnoty.  Díky
neobvykle velkému pracovnímu tlaku 20.3 MPa a velkému geo-
metrickému expanznímu poměru trysky 77.5 : 1 se dosahuje značně
velké hodnoty specifického impulsu (4465 Ns/kg ve vakuu). Při
jednom startu pracují motory nepřetržitě 520 s, celková záloha
životnosti je nejméně 28 600 s, to je 7 1/2 hodiny provozu do ge-
nerální prohlídky.
   Vzhledem k finančním i některým technickým potížím se nepo-
dařilo dodržet vývojový harmonogram (ani rozpočet) a k prvnímu
startu došlo o 29 měsíců později, než předpokládal původní plán.
I tak byly první lety značně riskantní, protože raketoplán není
schopen letu v bezpilotním režimu a k letovým zkouškám se přistu-
povalo bez předchozího ověření. Velké obavy vzbuzoval zejména ce-
lý systém tepelné ochrany družicového stupně, při jehož instalaci
- lepení keramických destiček docházelo k četným závadám.


  Hlavní technická data kosmického dopravního systému STS.
-----------------------------------------------------------------
Vývoj                        1972-1981
Použití          kvalifikační lety     1981-1982
              operační lety       1982-
Max. celková hmotnost            t    2041
Rozměry sestaveného    délka      m     56.144
prostředku
              výška      m     23.348
              rozpětí     m     23.793
Posádka-počet osob (max.)             3 až 7 (10)
Největší přepravovaný   do kosmu     t     29.5
náklad           při návratu   t     14.5
Maximální rozměry nákladu          m průměr 4.5x18.3
Tah rak. motorů při startu         MN     30.810
Vytrvalost na oběžné dráze        dny     30
-----------------------------------------------------------------   Parametry systému životního prostředí a klimatizace.
-----------------------------------------------------------------
Kapacita       normální              42
(osobodní)      nouzová rezerva          16
-----------------------------------------------------------------
Posádka       projektová          3 až 10
osob         normální           3 až 7
           záchranný provoz       6 až 10
-----------------------------------------------------------------
Tlak v kabině    celkový              102
raketoplánu [kPa]  parciální kyslíku         22+2
           parciální dusíku          80+2
-----------------------------------------------------------------
Tlak v zásobních   kyslíku             20.7
nádržích [MPa]    dusíku              20.7
-----------------------------------------------------------------
Chladící výkon    start-přistání          1.8
[kW]         normální             6.3
           špičkový             8.5
-----------------------------------------------------------------


        Parametry energetického systému.
-----------------------------------------------------------------
Počet palivových článků                 3
-----------------------------------------------------------------
Celkový příkon     trvalý             14
[kW]          špičkový            24
-----------------------------------------------------------------
Příkon pro palubní   minimální            2
experimenty [kW]    trvalý              7
            špičkový            12
-----------------------------------------------------------------
Napětí v rozvodu [V]                27.5-32.5
-----------------------------------------------------------------
Základní kapacita    využitelná          1530
[kWh] nouzová rezerva                 264
-----------------------------------------------------------------
Zásoba prac. hmot pro  kapalný vodík          42
pro 1.pal.článek [kg]  kapalný kyslík         354
-----------------------------------------------------------------
Pozn. : Špičkový příkon max. 15 minut každé 3 hodiny.       Pohonný systém družicového stupně STS.
-----------------------------------------------------------------
Systém (subsystém)   Hnací  Manévrovací  Orientace a stab.
                           (RCS)
-----------------------------------------------------------------
Typ raket. mot.     SSME     OMS    R-40A    R-1A
Výrobce        Rockwell   Aerojet     Marquardt
            Int. Roc-  Liquid
            ketdyne   Rocket Co.
Počet r.mot.       3      2      38     6
Hmotnost    [kg]   2900     118     9.5    3.7
Délka     [mm]   4240     2000     472    279
Max. průměr  [mm]   2390     1000     267    147
Nominální tah [kN]   2277     26.7     3.87    0.1
Pracovní tlak [MPa]   20.3    0.862     1.05   0.745
Expanzní poměr -    77.5      55      26     26
Spec.impuls [Ns/kg]   4465     3071     2835    2237
Druh KPL       kryogenní        hypergolické
            O2 + H2  oxid dusičitý+monometylhydrazin
Spotřeba KPL [kg/s]   467      8.7   1.364   0.0416
Směšovací poměr O/P   5.5     1.65    1.60    1.60
-----------------------------------------------------------------
Pozn. : Hodnoty tahu a spec. impulsu ve vakuu.      Přehled kvalifikačních startů systému STS.
-----------------------------------------------------------------
Datum  Druž. Posádka    Parametry prac.dráhy  Datum,
startu  stup.        Výška  Per. Sklon   místo př.
z ESMC             [km]  [min] [o]
-----------------------------------------------------------------
12. 4.81 Co. Young,Crippen 106-244 88.00 40.30  14. 4.81
                           Edwards AFB
12.11.81 Co. Engle, Truly  256-256 89.60 38.03  14.11.81
                           Edwards AFB
22. 3.82 Co. Lousma,    242-254 89.30 38.00  30. 3.82
        Fullerton               White Sands
27. 6.82 Co. Mattingly,   295-302 90.30 28.50  4. 7.82
        Hartsfield               Edwards AFB
-----------------------------------------------------------------

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.


(originál je na https://mek.kosmo.cz/pil_lety/usa/sts/sts_tech.htm)

Stránka byla vygenerována za 0.075430 vteřiny.